កាដូចុងឆ្នាំ! កម្ពុជាទទួលបានគម្រោងធំ ៣ តម្លៃជិត ២៤០ លានដុល្លារ ដែលត្រៀមបង្ហាញវត្ដមាននៅទីតាំងទាំងនេះ
Bunthoeun Koem DECEMBER 9 2022 713 views

ជាដំណឹងដ៏រីករាយនៅចុងឆ្នាំ២០២២ នេះ ខណៈថ្មីៗកម្ពុជាទទួលបានគម្រោងវិនិយោគធំៗចំនួន ៣ ដែលមានតម្លៃ ២៤០ លានដុល្លារ និងបានបង្ហើតឱកាសការងារជូនពលរដ្ឋខ្មែររាប់ពាន់កន្លែងផងដែរ។ យោងតាមរបាយការណ៍ពីក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ក្រុមហ៊ុនទាំង ៣ ដែលទទួលគម្រោងវិនិយោគខាងលើនោះរួមមាន៖