តូចតែខ្លឹម! រៀនចប់វិស្វករទៅលក់អាហារតាមផ្លូវ យុវជនវ័យ២៤ឆ្នាំរូបនេះ អាចកើបចំណូលខ្ទង់៤០០ដុល្លារ/ថ្ងៃ
THATSORNA NOV JANUARY 25 2023 7.4 K views

បើនិយាយពីអាជីវករលក់ដូរតាមដងផ្លូវ មនុស្សភាគច្រើនប្រហែលជាគិតថាមិនសូវរកលុយបានច្រើន ហើយចំណេញតិចទៀត ប៉ុន្តែបើក្រឡែកអីកំឡោះវ័យ២៤ឆ្នាំរូបនេះវិញ លក់ប៊ើហ្គើតាមផ្លូវទេ តែអាចទទួលបានប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមពី៤០០ទៅ៧០០ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃ។