តោះចាប់ដៃគូញ៉ាំ! ចំការផ្លែឈើ១កន្លែង ប្រកាសបើកប៊ូសហ្វេ ចាយតែ១ម៉ឺនរៀល/១នាក់ អាចញ៉ាំមួយឆ្អែត
THATSORNA NOV MAY 25 2023 7.5 K views

ជាឱកាសល្អមួយសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំផ្លែឈើស្រស់ដែលបេះពីដើមផ្ទាល់ៗ ខណៈពេលនេះចំការផ្លែឈើមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅខេត្តកំពុងចាម ប្រកាសបើកជាលក្ខណៈប៊ូសហ្វេ ចាយត្រឹមតែ១ម៉ឺនរៀលម្នាក់អាចញ៉ាំដោយសេរី។