មានតែ ៣០ដុល្លារក៏រៀនបាន! កន្លែង១នេះ បើកបង្រៀនជំនាញកសិកម្ម ចាយត្រឹម ៣០$ អាចរៀនកសិកម្មចេះស្ទាត់
ធី ស្រីល័ក្ខ JANUARY 23 2023 366 views

លុយ ៣០ដុល្លារ បើនិយាយទៅមិនច្រើនប៉ុន្មាននោះទេ ហើយបើយើងគ្រាន់តែចំណាយលើរបស់របរប្រើប្រាស់មួយចំនួនក៏អស់បាត់ទៅហើយ ប៉ុន្តែបើយើងយកលុយដ៏តិចតួចស្តួចស្តើងនេះទៅរៀនជំនាញបន្ថែមដើម្បីបង្កើតលុយវិញ វាអាចនឹងធ្វើឱ្យលុយ៣០ដុល្លារក្លាយជាលុយរាប់ពាន់ រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លារបាន។