យល់ឱ្យច្បាស់សិនមុនសម្រេចចិត្ត! នេះជាចំណុចវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមាន មួយចំនួននៅពេលអ្នកប្រើប្រាស់ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ
Bunthoeun Koem JANUARY 25 2023 232 views

សម្រាប់អ្នកវិនិយោគអចលនទ្រព្យប្រាកដជាស្វែងរកភ្នាក់ងារអចលទ្រព្យដើម្បី សម្រាលការងាររបស់ខ្លួន យ៉ាងនៅពេលលោកអ្នកមានបំណងលក់ផ្ទះលោកអ្នកនឹងនឹកឃើញ ដល់ភ្នាក់ងារជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍។ តែទោះជាយ៉ាងណា ករណីជួលភ្នាក់ងារ អចលនទ្រព្យក៏មានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិរៀងៗខ្លួនផងដែរ។