អ្នកជំនាញបង្ហាញពីសក្ដានុពលទិសទាំង ៤ នៃរាជធានីភ្នំពេញ ដែលអ្នកត្រូវដឹងមុនសម្រេចវិនិយោគអចលនទ្រព្យ
Bunthoeun Koem NOVEMBER 24 2022 600 views

មុនវិនិយោគទៅលើអចលនទ្រព្យ អ្វីដែលយើងត្រូវមើលមុនគេគឺទីតាំង ព្រោះថាបើទីតាំងដែលយើងវិនិយោគមានសក្កានុពលល្អ នោះអចលនទ្រព្យដែលយើងទិញ និងអាចឡើងថ្លៃបានឆាប់រហ័ស។ ប៉ុន្ដែបើសិនជាទីតាំងនោះមិនល្អ ឬគ្មានការអភិវឌ្ឍនទេ នោះអចលនទ្រព្យដែលយើងទិញ អាចនឹងតម្លៃនៅទ្រឹង និងមិនងាយទទួល បានផលទំនេញឡើយ។