កម្ចីខូចនៅថៃឡើងដល់ជាង១៤ពាន់លាន$ ខណៈកម្ចីខូចពីខ្ចីទិញផ្ទះកើនគំហុកក្រោយដំឡើងការប្រាក់
Toeuy Hong MAY 25 2023 1.2 K views

ថៃគឺជាប្រទេសដែលមានប្រជាជនជំពាក់បំណុលច្រើនជាងគេបំផុតនៅអាស៊ាន ដោយបំណុលប្រជាជនថៃសរុបបូកបញ្ចូលគ្នាឡើងដល់៤៧០ពាន់លានដុល្លារ។ ជុំវិញប្រជាជនថៃជំពាក់បំណុលច្រើនក៏ជាផ្នែកមួយធ្វើឲ្យកម្ចីខូចក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារថៃឡើងដល់ជាង១៤ពាន់លានដុល្លារ។