អ្នកឧកញ៉ា គួច ម៉េងលី៖ បើគ្មានចំណេះដឹងលើផ្នែក១នេះ អ្នកនឹងបរាជ័យក្នុងការរកស៊ីនិងវិនិយោគ
Toeuy Hong MAY 13 2023 968 views

 មនុស្សកើតមកតែងតែចាយពេលទៅសាលារៀនដើម្បីសិក្សាស្រូបយកចំណេះដឹង ជំនាញព្រោះចំណេះជំនាញគឺអាចជួយពួកគាត់ឲ្យមានសមត្ថភាពរកចំណូលដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនិងតម្រូវការផ្សេងៗទៀតនៅក្នុង ការរស់នៅ។