សេដ្ឋីវ័យ៣៧ឆ្នាំម្នាក់ ណែនាំឱ្យធ្វើរឿង២យ៉ាងនេះសិនមុនសម្រេចចិត្តឈប់ធ្វើការ ហើយចូលនិវត្តន៍
Kan Dara MARCH 16 2023 248 views

អ្នកណាៗក៏ប្រាថ្នារស់នៅសុខស្រួលដែរ មានលុយចាយពេលឈប់ធ្វើការ តែវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេដរាបណាអ្នកមិនទាន់បានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការការលាឈប់ពីការងារដើម្បីទៅប្រកបរបរអ្វីផ្សេងឬចូលនិវត្តន៍។ យ៉ាងណាមិញសេដ្ឋីវ័យ៣៧ឆ្នាំម្នាក់ ជាអ្នកនិពន្ធផ្នែកហរិញ្ញវត្ថុមួយរូប ដែលបានសន្សំលុយនិងបានចូលនិវត្តន៍រួចហើយ តែការពិតវាមិនបានខុសអ្វី ពីការធ្វើការងារនោះទេ។