មេធំ អេស៊ីលីដា និងមេធំ Amazon បង្ហើបថា ចុងឆ្នាំកុំចាយលុយទិញរបស់ទាំងនេះ ប្រយ័ត្នឆ្នាំថ្មីជួបវិបត្តិលុយកាក់
SOKLY SO NOVEMBER 24 2022 75.8 K views

បច្ចុប្បន្ននេះស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចមិនសូវនឹងនរឡើយ ដូច្នេះអ្នកជំនាញឹហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនព្យាយាមដាស់តឿនឱ្យមនុស្សយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រងការចំណាយឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ ជាពិសេសនៅវេលាចុងឆ្នាំដែលគ្រប់ហាងលក់ដូរភាគច្រើនសុទ្ធតែធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃដើម្បីទាក់ទាញអតិថិន ឬលក់លាងឃ្លាំងផងនោះ មនុស្សរឹតតែមិនគួរចាយលុយផ្ដាសផ្ដាស។