ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា ធ្វើឱ្យការបង់ថ្លៃសេវាផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញ-ព្រះសីហនុ កាន់តែមានភាពងាយស្រួល
Sopheak Pich JANUARY 27 2023 164 views

ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា ជាធនាគារពាណិជ្ជកម្មមួយដែលឈានមុខនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បានចាប់ផ្តើមដាក់ដំណើរការនូវប្រព័ន្ធបង់ថ្លៃសេវាកម្មតាមឌីជីថលសម្រាប់ផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញ-ព្រះសីហនុ (PPSHV Expressway)។ ប្រព័ន្ធបង់ថ្លៃសេវាកម្មតាមឌីជីថលនេះរួមមាន ឧបករណ៍កាត់ប្រាក់បង់ថ្លៃសេវាកម្មដោយស្វ័យប្រវត្តិ (OBU Device) នៅលើគន្លង Electronic Toll Collection (ETC Lanes) និងបញ្ចូលសមតុល្យក្នុងផ្លាកលេខ (License Plate Top-Up) តាមរយៈ Canadia Mobile App។