មាន ៥០០$ក៏អាចធ្វើបាន! មកស្គាល់របរកសិកម្ម ៥ ចាយទុនក្រោម៥០០$ អាចរកចំណូលបានរាល់ថ្ងៃ
ធី ស្រីល័ក្ខ MARCH 16 2023 1.2 K views

របរកសិកម្មបានក្លាយជារបរមួយដែលទទួលបានពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងនាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះ ដោយមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនបានច្នៃរបរកសិកម្មក្លាយទៅជាប្រភពចំណូលដល់ទៅពីរ បីផ្លូវក្នុងពេលតែមួយថែមទៀតផង។ហើយក្នុងរបរកសិកម្មនេះទៀតសោទ ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជារបរក្រៅម៉ោងមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលមានពេលវេលាសម្រាកចុងសប្តាហ៍ ឬ ទំនេរពីការងារល្ងាចៗផងដែរ។