១កញ្ចប់ត្រឹម៥០០រៀល តែផលិតផលខ្មែរ១នេះ អាចនាំចេញដល់ស្រុកអាមេរិកព្រោះ ផ្លូវ៤ធំៗ
Kan Dara MAY 25 2023 588 views

បើផលិតផលខ្មែរកាន់តែទៅមុខប្រជាជនខ្មែរកាន់តែរីកចម្រើន សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក៏កាន់តែល្អជាងមុន។ ជាក់ស្តែងដូចជាផលិតផលខ្មែរមួយនេះគឺស្ករគ្រាប់ Frutati ដែលមានតម្លៃត្រឹម៥០០រៀលសោះ ប៉ុន្តែអាចរៀបចំស្តង់ដារខ្ពស់ និងនាំចេញទៅលក់ដល់ស្រុកអាមេរិកព្រោះ៤ផ្លូវធំៗ។