មានលុយ១ម៉ឺន$ តែគ្មានជំនាញរកស៊ី នេះគឺជាមុខរបរដែលអ្នកមានទុន១ម៉ឺន$គួរចាប់ផ្តើមក្នុងឆ្នាំ ២០២៣ នេះ
ធី ស្រីល័ក្ខ JANUARY 24 2023 1.5 K views

សម្រាប់អ្នកដែលមានដើមទុនរកស៊ីហើយ ប៉ុន្តែគិតថាខ្លួនឯងពុំមានបទពិសោធន៍ឬគ្មានជំនាញទាក់ទងជាមួយការរកស៊ីសោះ លោកអ្នកអាចសម្លឹងទុននៅមុខរបរទាំងនេះបាន បើទោះជាគ្មានបទពិសោធន៍រកស៊ីក៏អាចចាប់ផ្តើមនៅរបរទាំងនេះបានដែរ។ របរទាំងនោះមានដូចជា៖