នៅរៀន តែមិនចង់ធ្វើការ! និសិត្សប្រុសរូបនេះ ឆ្លៀតពេលពីការសិក្សាធ្វើរបរ១នេះ កើបចំណូលក្បែរពាន់$
THATSORNA NOV JANUARY 24 2023 1.6 K views

មនុស្សភាគច្រើនតែងតែគិតចង់ទៅសាលាល្អ ដើម្បីមានឱកាសអាចទទួលបានការងារល្អ និងប្រាក់ខែខ្ពស់​ ប៉ុន្តែដោយឡែកអីបើក្រឡេកមកមើលយុវជនរូបនេះវិញមិនចង់ធ្វើការឱ្យគេទេ ឆ្លៀតពេលពីការសិក្សាបើករបរលក់កូនឈើ កើបចំណូលយ៉ាងតិចក្បែរពាន់ដុល្លារក្នុងមួយខែៗ។