ក្រុមហ៊ុនយក្សចិន និងជប៉ុន ចំនួន ២ នឹងចូលមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើវិស័យសំខាន់ទាំងនេះ
Bunthoeun Koem NOVEMBER 28 2022 519 views

នៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ កម្ពុជាបានក្លាយជាគោលដៅសម្រាប់ការវិនិយោគដ៏សំខាន់ នៃក្រុមហ៊ុនធំៗទាំងជាតិ និងអន្ដរជាតិ។ ជាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះ មានក្រុមហ៊ុនជួរមុខចំនួន ២ របស់ប្រទេសចិន និងជប៉ុន បានបង្ហាញពីការវិនិយោគរបស់ខ្លួនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ។ ដោយក្រុមហ៊ុនយក្សទាំង ២ នោះរួមមាន៖