រើសទីតាំងរួចហើយ! តោះមកដឹងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលថៃត្រៀម សម្រាប់ធ្វើ Sea Game ឆ្នាំ២០២៥
Kan Dara MAY 18 2023 43.1 K views

ស៊ីហ្គេមនៅកម្ពុជាចប់ភ្លាម ថៃបានត្រៀមទីតាំង និងរៀបចំថវិការួចជាស្រេច សម្រាប់ត្រៀមខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេម លើកទី៣៣ និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមក្នុងឆ្នាំ២០២៥ លើទឹកដីរបស់ខ្លួន។