អ្នកលក់ខ្សត់ភ្ញៀវ គួរប្រើក្បួនលក់ពិសេស៣នេះដើម្បីទាញភ្ញៀវមកវិញ
នៅ ហៀង NOVEMBER 23 2022 222 views

ខណៈពេលដែលបញ្ហាកូវិដ១៩ និងអតិផរណាកើនឡើងបានធ្វើឱ្យ អាជីវកម្មមួយចំនួនត្រូវបានរាំងស្ទះ ទំនិញឡើងថ្លៃ ការរកស៊ីក៏មានបញ្ហាមួយចំនួនដែរ ពោលគឺលក់មិនសូវដាច់ ខ្សត់ភ្ញៀវជាដើម។ ជំុវិញបញ្ហាមួយនេះ យើងនឹងធ្វើការលើកពិសេសៗមួយចំនួនដើម្បីជាគំនិតមួយផ្នែកតូចចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា កំពុងតែរកស៊ី លក់ដូរ ធ្វើយ៉ាងណាអាចទាញភ្ញៀវទិញនៅសេវាកម្ម ឬផលិតផលរបស់យើង ៖