ឈប់ឆ្ងល់រឿងប្រាក់ខែ! មកដឹង ចំនួនប្រាក់ខែ លើតួនាទីពេញនិយមបំផុតទាំង៤៦ នៅកម្ពុជា
Kan DaraMAY 26 20239 K views

ជាធម្មតា មនុស្សម្នាក់ដែលធ្វើកានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងទទួលបានប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមប្រហែល ៣៩,៧១៨,៩០០រៀលក្នុងមួយឆ្នាំ ខណៈប្រាក់ខែជាមធ្យមទាបបំផុតប្រមាណ ១០,០៥៧,៩០០រៀលក្នុងមួយឆ្នាំ រហូតដល់ប្រាក់ខែជាធម្យមខ្ពស់បំផុតគឺ ១៧៧,៥៩៩,៦០០រៀលក្នុងមួយឆ្នាំ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាចំនួនប្រាក់ខែ លើតួនាទីពេញនិយមបំផុតទាំង៤៦ នៅកម្ពុជា យោងតាមការសិក្សារបស់ Salary Explorer ក្នុងឆ្នាំ២០២៣៖

១/. គណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ

បុគ្គលដែលធ្វើការផ្នែកគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាធម្មតារកបានប្រហែល ៣,៤១០,០០០ រៀលក្នុងមួយខែ។ ប្រាក់ខែចាប់ពី ១,៣៨០,០០០ រៀល (មធ្យមភាគទាបបំផុត) ដល់ ៦,៨៥០,០០០ រៀល (មធ្យមភាគខ្ពស់បំផុត ប្រាក់ខែអតិបរមាជាក់ស្តែងគឺខ្ពស់ជាង)។

/. រដ្ឋបាល / អ្នកទទួលភ្ញៀវ / លេខាធិការ

បុគ្គលដែលធ្វើការផ្នែក រដ្ឋបាល /ទទួលភ្ញៀវ /លេខាធិការ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាធម្មតាអាចរកចំណូលបានប្រហែល ១,៩៧០,០០០ រៀលក្នុងមួយខែ។ ប្រាក់ខែចាប់ពី ៩៨៦,០០០ រៀល (មធ្យមភាគទាបបំផុត) ដល់ ៤,៤៩០,០០០ រៀល (ជាមធ្យមខ្ពស់បំផុត ប្រាក់ខែអតិបរមាជាក់ស្តែងគឺខ្ពស់ជាង)។

/. ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម / ការរចនាក្រាហ្វិក / Events

បុគ្គលដែលធ្វើការផ្នែក ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម / រចនាក្រាហ្វិច / ព្រឹត្តិការណ៍ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាធម្មតារកបានប្រហែល ៣,១២០,០០០ រៀលក្នុងមួយខែ។ ប្រាក់ខែចាប់ពី ១,៤៨០,០០០ រៀល (មធ្យមភាគទាបបំផុត) ដល់ ៥,៦៧០,០០០ រៀល (មធ្យមភាគខ្ពស់បំផុត ប្រាក់ខែអតិបរមាជាក់ស្តែងគឺខ្ពស់ជាង)។

/. អាកាសចរណ៍ / មន្រ្តីការពារជាតិ

បុគ្គលដែលធ្វើការក្នុង ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ / មន្ត្រីការពារជាតិ នៅប្រទេសកម្ពុជា ជាធម្មតារកបានប្រហែល ៣,៣៨០,០០០ រៀលក្នុងមួយខែ។ ប្រាក់ខែចាប់ពី ១,៤៣០,០០០ រៀល (មធ្យមទាបបំផុត) ដល់ ៦,៩០០,០០០ រៀល (មធ្យមភាគខ្ពស់បំផុត ប្រាក់ខែអតិបរមាជាក់ស្តែងគឺខ្ពស់ជាង)។

៥/. ស្ថាបត្យកម្ម

បុគ្គលដែលធ្វើការផ្នែកស្ថាបត្យកម្មនៅកម្ពុជា ជាធម្មតារកបានប្រហែល ៣,០៨០,០០០ រៀលក្នុងមួយខែ។ ប្រាក់ខែចាប់ពី ១,៤៨០,០០០ រៀល (មធ្យមទាបបំផុត) ដល់ ៥,៩២០,០០០ រៀល (មធ្យមភាគខ្ពស់បំផុត ប្រាក់ខែអតិបរមាជាក់ស្តែងគឺខ្ពស់ជាង)។

៦/. ធនាគារ

បុគ្គលម្នាក់ដែលធ្វើការនៅក្នុងធនាគារនៅកម្ពុជា ជាធម្មតារកបានប្រហែល ៣,៦០០,០០០ រៀលក្នុងមួយខែ។ ប្រាក់ខែចាប់ពី ១,១៣០,០០០ រៀល (មធ្យមភាគទាបបំផុត) ដល់ ៧,៤០០,០០០ រៀល (មធ្យមភាគខ្ពស់បំផុត ប្រាក់ខែអតិបរមាជាក់ស្តែងគឺខ្ពស់ជាង)។

៧/. រៀបចំផែនការអាជីវកម្ម

បុគ្គលដែលធ្វើការផ្នែកផែនការអាជីវកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាធម្មតារកបានប្រហែល ៣,៥២០,០០០ រៀលក្នុងមួយខែ។ ប្រាក់ខែចាប់ពី ១,៧៣០,០០០ រៀល (មធ្យមភាគទាបបំផុត) ដល់ ៥,៩៦០,០០០ រៀល (ជាមធ្យមខ្ពស់បំផុត ប្រាក់ខែអតិបរមាជាក់ស្តែងគឺខ្ពស់ជាង)។

៨/. អ្នកប្រឹក្សាយោបល់

បុគ្គលម្នាក់ដែលធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់នៅកម្ពុជា ជាធម្មតារកបានប្រហែល ៣,៦៧០,០០០ រៀលក្នុងមួយខែ។ ប្រាក់ខែចាប់ពី ១,៣៣០,០០០ រៀល (មធ្យមភាគទាបបំផុត) ដល់ ៥,៤២០,០០០ រៀល (មធ្យមភាគខ្ពស់បំផុត ប្រាក់ខែអតិបរមាជាក់ស្តែងគឺខ្ពស់ជាង)។

/. អ្នកដឹកជញ្ជូន / អ្នកបើកបរ

បុគ្គលម្នាក់ដែលធ្វើការជា អ្នកដឹកជញ្ជូន / អ្នកបើកបរ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាធម្មតាទទួលបានប្រាក់ចំណូលប្រហែល ១,២៩០,០០០ រៀលក្នុងមួយខែ។ ប្រាក់ខែចាប់ពី ៨៨៧,០០០ រៀល (មធ្យមភាគទាបបំផុត) ដល់ ៤,០៤០,០០០ រៀល (ជាមធ្យមខ្ពស់បំផុត ប្រាក់ខែអតិបរមាជាក់ស្តែងគឺខ្ពស់ជាង)។

១០/. សេវាអតិថិជន និង អ្នកហៅទូរស័ព្ទ (Customer Service and Call Center)

បុគ្គលម្នាក់ដែលធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកសេវាអតិថិជន និងអ្នកហៅទូរស័ព្ទក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាធម្មតារកបានប្រហែល ២,២៧០,០០០ រៀលក្នុងមួយខែ។ ប្រាក់ខែចាប់ពី ៨៨៧,០០០ រៀល (មធ្យមភាគទាបបំផុត) ដល់ ៤,៩៣០,០០០ រៀល (ជាមធ្យមខ្ពស់បំផុត ប្រាក់ខែអតិបរមាជាក់ស្តែងគឺខ្ពស់ជាង)

១១/. អេឡិចត្រូនិច

បុគ្គលម្នាក់ដែលធ្វើការក្នុងផ្នែកលក់គ្រឿងអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិចក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាធម្មតារកបានប្រហែល ២,១១០,០០០ រៀលក្នុងមួយខែ។ ប្រាក់ខែចាប់ពី ៨៣៨,០០០ រៀល (មធ្យមភាគទាបបំផុត) ដល់ ៤,៤៤០,០០០ រៀល (ជាមធ្យមខ្ពស់បំផុត ប្រាក់ខែអតិបរមាជាក់ស្តែងគឺខ្ពស់ជាង)។

១២/. វិស្វកម្ម

បុគ្គលិកដែលធ្វើការផ្នែកវិស្វកម្មនៅកម្ពុជា ជាធម្មតារកបានប្រហែល ២,៨០០,០០០ រៀលក្នុងមួយខែ។ ប្រាក់ខែចាប់ពី ៨៨៧,០០០ រៀល (មធ្យមទាបបំផុត) ដល់ ៥,៩២០,០០០ រៀល (មធ្យមភាគខ្ពស់បំផុត ប្រាក់ខែអតិបរមាជាក់ស្តែងគឺខ្ពស់ជាង)។

១៣/. នាយកប្រតិបត្តិ និងការគ្រប់គ្រង

បុគ្គលដែលធ្វើការក្នុងផ្នែកប្រតិបត្តិ និងគ្រប់គ្រង ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាធម្មតារកបានប្រហែល ៤,៤៨០,០០០ រៀលក្នុងមួយខែ។ ប្រាក់ខែចាប់ពី ១,៤៨០,០០០ រៀល (មធ្យមភាគទាបបំផុត) ដល់ ៧,៤០០,០០០ រៀល (ជាមធ្យមខ្ពស់បំផុត ប្រាក់ខែអតិបរមាជាក់ស្តែងគឺខ្ពស់ជាង)។

១៤/. ម៉ូដ និងសំលៀកបំពាក់

បុគ្គលិកម្នាក់ដែលធ្វើការផ្នែកម៉ូដ និងសំលៀកបំពាក់នៅកម្ពុជា ជាធម្មតារកបានប្រហែល ២,៧៣០,០០០ រៀលក្នុងមួយខែ។ ប្រាក់ខែចាប់ពី ៩៨៦,០០០ រៀល (មធ្យមភាគទាបបំផុត) ដល់ ៥,៩២០,០០០ រៀល (ជាមធ្យមខ្ពស់បំផុត ប្រាក់ខែអតិបរមាជាក់ស្តែងគឺខ្ពស់ជាង)។

១៥/. កាយសម្បទា / សក់ / សម្រស់

បុគ្គលម្នាក់ដែលធ្វើការក្នុងផ្នែក សម្បទា / សក់ / សម្រស់ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាធម្មតារកបានប្រហែល ២,៧៣០,០០០ រៀលក្នុងមួយខែ។ ប្រាក់ខែចាប់ពី ៩៨៦,០០០ រៀល (មធ្យមភាគទាបបំផុត) ដល់ ៤,៩៣០,០០០ រៀល (ជាមធ្យមខ្ពស់បំផុត ប្រាក់ខែអតិបរមាជាក់ស្តែងគឺខ្ពស់ជាង)។

១៦/. សុខភាព និងវេជ្ជសាស្ត្រ

បុគ្គលដែលធ្វើការផ្នែកសុខាភិបាល និងវេជ្ជសាស្រ្ដនៅកម្ពុជា ជាធម្មតារកបានប្រហែល ៤,៩៥០,០០០ រៀលក្នុងមួយខែ។ ប្រាក់ខែចាប់ពី ១,០៤០,០០០ រៀល (មធ្យមភាគទាបបំផុត) ដល់ ១៤,៨០០,០០០ រៀល (ជាមធ្យមខ្ពស់បំផុត ប្រាក់ខែអតិបរមាជាក់ស្តែងគឺខ្ពស់ជាង)។

១៧/. ធនធានមនុស្ស

បុគ្គលដែលធ្វើការក្នុងផ្នែកធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជា ជាធម្មតារកបានប្រហែល ៣,១៣០,០០០ រៀលក្នុងមួយខែ។ ប្រាក់ខែចាប់ពី ១,៣៣០,០០០ រៀល (មធ្យមភាគទាបបំផុត) ដល់ ៥,៤២០,០០០ រៀល (មធ្យមភាគខ្ពស់បំផុត ប្រាក់ខែអតិបរមាជាក់ស្តែងគឺខ្ពស់ជាង)។

១៨/. នាំចូល និងនាំចេញ

បុគ្គលម្នាក់ដែលធ្វើការក្នុងផ្នែកនាំចូល និងនាំចេញក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាធម្មតារកបានប្រហែល ២,៧១០,០០០ រៀលក្នុងមួយខែ។ ប្រាក់ខែចាប់ពី ១,០៨០,០០០ រៀល (មធ្យមទាបបំផុត) ដល់ ៥,១៨០,០០០ រៀល (មធ្យមភាគខ្ពស់បំផុត ប្រាក់ខែអតិបរមាជាក់ស្តែងគឺខ្ពស់ជាង)។

១៩/. ព​ត៌​មាន​វិទ្យា

បុគ្គលដែលធ្វើការផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាធម្មតារកបានប្រហែល ៣,៣៣០,០០០ រៀលក្នុងមួយខែ។ ប្រាក់ខែចាប់ពី ១,៧៣០,០០០ រៀល (មធ្យមភាគទាបបំផុត) ដល់ ៥,៤២០,០០០ រៀល (ជាមធ្យមខ្ពស់បំផុត ប្រាក់ខែអតិបរមាជាក់ស្តែងគឺខ្ពស់ជាង)។

២០/. ធានារ៉ាប់រង

បុគ្គលម្នាក់ដែលធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាធម្មតាទទួលបានប្រាក់ចំណូលប្រហែល ៣,៣២០,០០០ រៀលក្នុងមួយខែ។ ប្រាក់ខែចាប់ពី ១,២៣០,០០០ រៀល (មធ្យមភាគទាបបំផុត) ដល់ ៦,៤១០,០០០ រៀល (ជាមធ្យមខ្ពស់បំផុត ប្រាក់ខែអតិបរមាជាក់ស្តែងគឺខ្ពស់ជាង)។

២១/. ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ / Broadcasting / សិល្បៈ / ការកំសាន្ត

បុគ្គលដែលធ្វើការផ្នែក ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ / Broadcasting / សិល្បៈ / កម្សាន្ត នៅកម្ពុជា ជាធម្មតារកបានប្រហែល ៣,០៥០,០០០ រៀលក្នុងមួយខែ។ ប្រាក់ខែចាប់ពី ១,៥៣០,០០០ រៀល (មធ្យមភាគទាបបំផុត) ដល់ ៥,៩២០,០០០ រៀល (មធ្យមភាគខ្ពស់បំផុត ប្រាក់ខែអតិបរមាជាក់ស្តែងគឺខ្ពស់ជាង)។

២២/. ជាងថតរូប

បុគ្គលដែលធ្វើការផ្នែកថតរូបក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាធម្មតារកបានប្រហែល ២,៥៩០,០០០ រៀលក្នុងមួយខែ។ ប្រាក់ខែចាប់ពី ១,៧៣០,០០០ រៀល (មធ្យមភាគទាបបំផុត) ដល់ ៣,៥៧០,០០០ រៀល (ជាមធ្យមខ្ពស់បំផុត ប្រាក់ខែអតិបរមាជាក់ស្តែងគឺខ្ពស់ជាង)។

២៣/. អចលនទ្រព្យ

បុគ្គលដែលធ្វើការក្នុងវិស័យអចលនវត្ថុក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាធម្មតារកបានប្រហែល ៣,៧៥០,០០០ រៀលក្នុងមួយខែ។ ប្រាក់ខែចាប់ពី ១,៣៨០,០០០ រៀល (មធ្យមទាបបំផុត) ដល់ ៦,៤១០,០០០ រៀល (មធ្យមភាគខ្ពស់បំផុត ប្រាក់ខែអតិបរមាជាក់ស្តែងគឺខ្ពស់ជាង)។

២៣/. លក់ដុំ និងរាយ

បុគ្គលម្នាក់ដែលធ្វើការផ្នែកលក់ រាយ និងលក់ដុំក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាធម្មតារកបានប្រហែល ៣,៦២០,០០០ រៀលក្នុងមួយខែ។ ប្រាក់ខែចាប់ពី ១,២៣០,០០០ រៀល (មធ្យមភាគទាបបំផុត) ដល់ ៧,១៥០,០០០ រៀល (មធ្យមភាគខ្ពស់បំផុត ប្រាក់ខែអតិបរមាជាក់ស្តែងគឺខ្ពស់ជាង)។

២៤/. វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកទេស

បុគ្គលដែលធ្វើការផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ និងសេវាកម្មបច្ចេកទេសក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាធម្មតារកបានប្រហែល ៤,៤៤០,០០០ រៀលក្នុងមួយខែ។ ប្រាក់ខែចាប់ពី ១,៦០០,០០០ រៀល (មធ្យមភាគទាបបំផុត) ដល់ ៧,៤០០,០០០ រៀល (ជាមធ្យមខ្ពស់បំផុត ប្រាក់ខែអតិបរមាជាក់ស្តែងគឺខ្ពស់ជាង)។

២៥/. ការបង្រៀន / ការអប់រំ

បុគ្គលដែលធ្វើការផ្នែកបង្រៀន/អប់រំនៅកម្ពុជា ជាធម្មតារកបានប្រហែល ៣,៥១០,០០០ រៀលក្នុងមួយខែ។ ប្រាក់ខែចាប់ពី ១,៦៨០,០០០ រៀល (មធ្យមភាគទាបបំផុត) ដល់ ៦,៤១០,០០០ រៀល (ជាមធ្យមខ្ពស់បំផុត ប្រាក់ខែអតិបរមាជាក់ស្តែងគឺខ្ពស់ជាង)៕

អត្ថបទដោយ៖ កាន់ ដារ៉ា (ស្មេរពនេចរ) ម្ចាស់ស្នាដៃសៀវភៅ «ច្រវាក់ប្រាក់ខែ»

ទំនាក់ទំនងតាមរយៈ៖ Facebook Page: Kan Dara ឬ Telegram: 0964997366

អត្ថបទពេញនិយមប្រចាំខែ
អត្ថបទថ្មីៗ
Footer Background
Business Cambodia
បំផុសគំនិតរកស៊ី នាំមនុស្សឱ្យហ៊ានចេញរកស៊ីតាមក្ដីស្រមៃ
© 2024 Baksey Media. All Rights Reserved.
Developed by: Technology Cambodia