ឈប់ឆ្ងល់រឿងប្រាក់ខែ! មកដឹង ចំនួនប្រាក់ខែ លើតួនាទីពេញនិយមបំផុតទាំង៤៦ នៅកម្ពុជា
Kan Dara MAY 26 2023 8.6 K views

ជាធម្មតា មនុស្សម្នាក់ដែលធ្វើកានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងទទួលបានប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមប្រហែល ៣៩,៧១៨,៩០០រៀលក្នុងមួយឆ្នាំ ខណៈប្រាក់ខែជាមធ្យមទាបបំផុតប្រមាណ ១០,០៥៧,៩០០រៀលក្នុងមួយឆ្នាំ រហូតដល់ប្រាក់ខែជាធម្យមខ្ពស់បំផុតគឺ ១៧៧,៥៩៩,៦០០រៀលក្នុងមួយឆ្នាំ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាចំនួនប្រាក់ខែ លើតួនាទីពេញនិយមបំផុតទាំង៤៦ នៅកម្ពុជា យោងតាមការសិក្សារបស់ Salary Explorer ក្នុងឆ្នាំ២០២៣៖