សុំឡើងតំណែងមេបដិសេធ? នេះជាដំបូន្មាន៣ពី CEO ទុកជាផ្លូវដើរបន្ទាប់ពីការបដិសេធ
Kan Dara NOVEMBER 24 2022 241 views

ការបដិសេធអាចជាថ្នាំពិបាកលេបជាពិសេសនៅពេលដែលចេញពីមាត់ដោយផ្ទាល់ពីចៅហ្វាយរបស់អ្នក។ ក្នុងនោះដែរនាយកប្រតិបត្តិនៃសេវាកម្មកក់ភោជនីយដ្ឋាន OpenTable លោកស្រី Debby Soo បានចែករំលែកអំពីបទពិសោធន៏ ដែលនាងធ្លាប់ជួបប្រទះអំពីមេរៀននេះនិងបានបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់ដើរបន្ទាប់ពីការបដិសេធឡើងតំណែង។