កាត់បន្ថយការនាំចូលឡានមួយទឹក! ក្រសួងដាក់គោលដៅរឹតបន្តឹងការនាំចូលឡានមួយទឹកពីបរទេសហើយ
ធី ស្រីល័ក្ខ NOVEMBER 29 2022 332 views

ដើម្បីសម្រេចបានជោគជ័យថ្មីៗបន្ថែមទៀត ក្នុងការអនុវត្តផែនការជាតិទសវត្សរ៍សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក គណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកឆ្នាំ ២០២១ -២០៣០ ក្រសួងសាធារណៈការនិងដឹកជញ្ជូននឹងដាក់គោលដៅក្នុងការរឹតបន្តឹងទៅលើការកំណត់អាយុកាលនៃការនាំចូលរថយន្តមួយទឹកពីបរទេសចូលមកកម្ពុជា។