តម្លៃធ្លាក់ដល់ណាហើយ! តោះមកដឹងតម្លៃរថយន្ត LEXUS NX ចាប់ពី០១៥ ដល់០២២ នៅខ្មែរ
THATSORNA NOVSEPTEMBER 6 20239.1 K views

សម្រាប់បងប្អូនដែលនិយមចូលចិត្ត និងមានគោលបំណងចង់ទិញនៅរថយន្ត LEXUS NX ប៉ុន្តែមិនដឹងថាលុយខ្លួនឯងសាកសមនឹងម៉ូឌែលមួយណា ឬស៊េរីឆ្នាំណាមួយ។ ថ្ងៃនេះ Admin សូមណែនាំតម្លៃរថយន្ត LEXUS NX ចាប់ពី 015 ដល់ 022 ដោយគិតត្រឹមពាក់កណ្តាលឆ្នាំ ២០២៣ នេះ។  ដោយតម្លៃខ្ពស់ ឬទាបអាស្រ័យទៅលើ Option  និងពណ៌របស់រថយន្តនិមួយៗ។

១. 2015 Lexus NX 200t F Sport AWD​ តម្លៃសរុប ៤៦,៤៦២ ដុល្លារ ដោយក្នុងនោះមានរួមបញ្ចូល៖

-តម្លៃឡាន $23,200

-តម្លៃពន្ធនាំចូល $18,413

-តម្លៃដឹកជញ្ជូន $1,750

-តម្លៃកាត់ឈ្មោះនៅអាមេរិក $900

-តម្លៃឯកសារនៅខ្មែរ $899

-តម្លៃសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុននៅកម្ពុជា $​500

-តម្លៃសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុននៅអាមេរិច $1,000

-តម្លៃសរុបទាំងអស់ $46,462

5

2015 Lexus

២. 2016 Lexus NX 200t F Sport FWD តម្លៃសរុប: ៤៦,៧១១ ដុល្លារ ដោយក្នុងនោះរួមបញ្ចូលដូចជា៖

-តម្លៃឡាន $20,995

-តម្លៃពន្ធនាំចូល $20,867

-តម្លៃដឹកជញ្ជូន $1,750

-តម្លៃកាត់ឈ្មោះនៅអាមេរិក $899

-តម្លៃឯកសារនៅខ្មែរ $700

-តម្លៃសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុននៅកម្ពុជា $​500

-តម្លៃសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុននៅអាមេរិច $1,000

-តម្លៃសរុបទាំងអស់ $46,711

2016

៣. 2017 Lexus NX 200t AWD F Sport តម្លៃសរុប ៥១,១៩៩ដុល្លារ រួមបញ្ចូលដូចជា៖

-តម្លៃឡាន $21,800

-តម្លៃពន្ធនាំចូល $24,550

-តម្លៃដឹកជញ្ជូន $1,750

-តម្លៃកាត់ឈ្មោះនៅអាមេរិក $899

--តម្លៃឯកសារនៅខ្មែរ $700

-តម្លៃសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុននៅកម្ពុជា $​500

-តម្លៃសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុននៅអាមេរិច $1,000

-តម្លៃសរុបទាំងអស់ $51,199

7

2017

៤. 2018 LEXUS NX 300 F SPORT 4WD តម្លៃប្រហាក់ប្រហែល ៦០,០០០ដុល្លារ ឡានស្អាត Optionខ្ពស់ តម្លៃល្អ ពន្ទុកខ្ពស់ យករៀបចំបន្តិចបន្តួច​ ដោតតម្លៃនោះរួមបញ្ចូលទាំង៖

-តម្លៃឡាន $27,500

-តម្លៃពន្ធនាំចូល $28,233

-តម្លៃដឹកជញ្ជូន $2,050

-តម្លៃកាត់ឈ្មោះនៅអាមេរិក $700

-តម្លៃឯកសារនៅខ្មែរ $899

-តម្លៃសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុននៅកម្ពុជា $​500

-តម្លៃសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុននៅអាមេរិច $1,500

18

2018

៥. 2022 Lexus NX 350 F-Sport តម្លៃប្រហាក់ប្រហែលចាប់ពី ៩០,០០០ដុល្លារ ដោយបញ្ចូលទាំង៖

-តម្លៃឡាន $42,950

-តម្លៃពន្ធនាំចូល $42,963

-តម្លៃដឹកជញ្ជូន $2,450

-តម្លៃកាត់ឈ្មោះនៅអាមេរិក $899

2022

-តម្លៃឯកសារនៅខ្មែរ $900

-តម្លៃសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុននៅកម្ពុជា $​250

-តម្លៃសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុននៅអាមេរិច $2,750

-តម្លៃសរុបទាំងអស់ $93,162​

2022 Lexus Nx 450h Front Three Quarters

គួរជម្រាបផងដែរប្រសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ចង់សួរព័ត៌មានលម្អិតអាចឆាតទៅផេកផ្លូវការ Auto US Direct Cambodia  ឬតាមរយៈលេខតេលេក្រាម ០៧៧ ២៨៨ ៦៨៥ ៕​​​

 

Mqdefault