គួរមានក្នុងដៃ! ទ្រព្យសំខាន់ៗ៣ដែលអ្នកគួរមាន ពេលជួបបញ្ហាលុយកាក់ អាចលក់ដោះទាល់លុយភ្លាមៗ
Toeuy Hong JANUARY 25 2023 8 K views

 ប្រជាជនយើងមួយចំនួនយកលុយវិនិយោគដោយមិនបានគិតរហូតធ្វើឲ្យពេលខ្លះជួបបញ្ហាលុយកាក់។ ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាយើងឱកាសវិនិយោគដែលអាចកសាងទ្រព្យបានច្រើនគឺវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យ ដូច្នេះអ្នកខ្លះសម្រុកវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យស្ទើរតែអស់លុយពីខ្លួនហើយពេលខ្លះធ្វើឲ្យពួកគាត់ជួបបញ្ហាលុយកាក់ព្រោះអចលនទ្រព្យមិនមែនជាទ្រព្យដែលងាយលក់ចេញយកលុយដោះទាល់បានភ្លាមៗឡើយ។