បាត់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬផុតកំណត់ ហើយចង់ធ្វើថ្មី! នេះជាឯកសារដែលត្រូវតែមាន និងទីតាំងដែលត្រូវទៅ
ធី ស្រីល័ក្ខ NOVEMBER 24 2022 44.2 K views

សម្រាប់បងប្អូនដែលបាត់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ ផុតកំណត់ហើយចង់ធ្វើថ្មី អាចទៅធ្វើបាននៅ នៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ ឬ អធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ឬ ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានី ខេត្ត ឬ នៅនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ឬ នៅសាខាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណផ្សារទំនើប AEON2។