អ៊ីនហ្វីនីធី ជេណេរល អិនសូរិន និងធនាគារ វីង ចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាដើម្បីជំរុញបរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុ នៅកម្ពុជា
Daneth Mech MAY 25 2023 40 views

ភាពជាដៃគូរវាងក្រុមហ៊ុន អ៊ីនហ្វីនីធី ជេណេរល អិនសូរិន និង ធនាគាវីង មានគោលបំណងបង្កើនលទ្ធភាពផ្តល់សេវា ធានារ៉ាប់រង  ព្រមទាំងរួមចំណែកក្នុងការពង្រឹងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ នៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរឹងមាំ។