ដើរចេញពីប្រាក់ដុល្លារ! ហេតុផលធំៗដែលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ចង់គេចចេញពីការប្រើលុយដុល្លារ
Toeuy Hong MAY 26 2023 2.8 K views

បើអ្នកបានស្វែងយល់ច្រើនពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី អ្នកច្បាស់ជាដឹងហើយពីសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសដែលមានប្រជាជនជាង២៧០លាននាក់មួយនេះ។ ឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវបានគេហៅថាបងធំអាស៊ានព្រោះក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់គឺគាត់មានទំហំសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេពោលគឺទំហំសេដ្ឋកិច្ចរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីមានដល់ទៅជាង១ពាន់ពាន់លានដុល្លារឯណោះ ហើយក៏ចូលជាសមាជិកG20ផងដែរ។