អត្តចរិតបុគ្គលិក៤ប្រភេទ ទោះធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិ ក៏ពិបាកជោគជ័យនៅកន្លែងការងារដែរ
ឡុង វឌ្ឍនៈ NOVEMBER 24 2022 545 views

ការគិតបង្កើតឱ្យចេញជាសកម្មភាព ហើយសកម្មភាពដដែលៗបង្កើតបានជាទម្លាប់ បន្ទាប់មកទម្លាប់ដដែលៗបង្កើតបានជាអត្តចរិត។ អត្តចរិតល្អបង្កឱ្យជីវិតរីកចម្រើន ប៉ុន្តែអត្តចរិតមិនល្អបង្កឱ្យជីវិតមិនរីកចម្រើនទៅមុខ ហើយពេលខ្លះធ្វើឱ្យជីវិតអត្តរាយផងក៏មាន។ ខាងក្រោមនេះគឺជាអត្តចរិតរបស់មនុស្ស ៤ប្រភេទ ដែលទោះបីជាពួកគេទៅដល់ទីណាក៏មិនអាចទទួលជោគជ័យនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការងារនោះដែរ។