ចេញចូលភ្នំពេញត្រូវដឹង! នៅថ្ងៃទី២៩ ធ្នូ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងផ្អាកចរាចរយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទលើកំណាត់មហាវិថីឈ្នះឈ្នះ
Bunthoeun Koem JANUARY 2 2023 144.2 K views

នៅថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ ខាងមុខនេះ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ នឹងធ្វើការផ្អាកចរាចរយានយន្ដគ្រប់ប្រភេទដែលធ្វើដំណើរនៅលើកំណាត់មហាវិថីឈ្នះឈ្នះបណ្ដោះអាសន្ន។ នេះបើយោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ នេះ។