សេដ្ឋី Bill Gates ព្រមានថាក្រុមហ៊ុនធំៗ៣អាចនឹងបាត់មុខពីពិភពគុន បើAIកាន់តែវិវត្តទៅមុខ
Toeuy Hong MAY 25 2023 2.2 K views

សេដ្ឋី Bill Gates ជាមនុស្សម្នាក់ដែលតែងតែព្យាករពីអនាគត ហើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះ លោកបានព្រមានថាការវិវត្តរបស់បច្ចេកវិទ្យាAI នាពេលបច្ចុប្បន្នអាចនឹងធ្វើឲ្យអាជីវកម្មមួយចំនួនដែលកំពុងរកស៊ីលើទីផ្សារអាចនឹងហួសសម័យខណៈបច្ចេកវិទ្យាAIនឹងអាចធ្វើនូវអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនទាំងនោះកំពុងធ្វើ។