៥ទម្លាប់ធ្វើឱ្យ ឆ្លាតជាងមុន១០ដង​ លេចធ្លោជាងគេ សូម្បីមហាសេដ្ឋីល្បីៗក៏អនុវត្ត
Kan Dara JANUARY 25 2023 269 views

កំព្យូទ័រមានខួរក្បាលខ្លាំង ប៉ុន្តែខួរក្បាលមនុស្សអាចនិយាយបានថា ខ្លាំងជាងកំព្យូទ័រទៅទៀត ព្រោះមនុស្សជាអ្នកបង្កើតវា។ មនុស្សជាច្រើនតែងនិយាយថាភាពឆ្លាតរបស់មនុស្សអាចបណ្តាលមកពីកត្តាជីវសាស្រ្តឬតំណពូជជាដើម។ដោយឡែកមនុស្សនៅតែអាចឆ្លាតបានយ៉ាងអញ្ចឹងប្រសិនបើពួកគេមានទម្លាប់ធ្វើជាមនុស្សឆ្លាត​ ហើយទម្លាប់នាំឱ្យឆ្លាតទាំង ៥ខាងក្រោម អាចជួយឱ្យអ្នកលេចធ្លោជាងគេ សូម្បីមហាសេដ្ឋីល្បីៗក៏ធ្លាប់អនុវត្តទម្លាប់ទាំងនេះដែរ។