ខេមឡៃហ្វ និង ធនាគារ វីង សហការពង្រីកវិសាលភាពក្នុងការផ្តល់សេវាធានារ៉ាប់រងនៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជា
Daneth Mech MAY 25 2023 126 views

ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុទាំងពីរនេះបានប្រកាសពីការរួមកម្លាំងគ្នា ដើម្បីរួមចំណែកជួយបង្កើនកម្រិតបរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុ   ​ ដោយបង្កើនលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានសេវា ធានារ៉ាប់រងទៅដល់អតិថិជនកាន់តែច្រើន។