សូមប្រុងប្រយ័ត្ន! ចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅកម្ពុជាអាចនឹងចុះត្រជាក់ដល់ ១៥ អង្សាពិសេសខេត្ដ ៤ នេះ
Bunthoeun Koem JANUARY 24 2023 15 K views

នៅក្នុងអំឡុងសប្ដាហ៍ទី៤ នៃខែមករា នេះ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងបន្ដទទួលឥទ្ធិពលពីទ្រនុងសម្ពាធខ្ពស់ (ចិន) និងខ្យល់មូសុងឦសាន្ដបក់ក្នុងល្បឿនពីមធ្យមទៅខ្លាំង។ ដែលស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យតំបន់ខេត្ដមួយចំនួនចុះត្រជាក់ខុសពីធម្មតា។