ជំពាក់គេច្រើន ចង់សងឆាប់អស់! នេះជាផ្លូវដោះបំណុល៣ ជនជាតិកាណាដា ចូលចិត្តធ្វើបំផុត
SOKLY SO NOVEMBER 24 2022 1.4 K views

មានកត្តាជាច្រើនដែលនាំឱ្យមនុស្សធ្លាក់ចូលទៅក្នុងបំណុល  ប៉ុន្តែហេតុផលសំខាន់១ ដែលធ្វើឱ្យធ្លាក់ទៅក្នុងបំណុលអាក្រក់គឺ ការខ្វះចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។ ហេតុនេះហើយ Business Cabodia សូមលើកយកផ្លូវដោះបំណុល៣ ដែលអាចជួយឱ្យឆាប់អស់បំណុល ហើយជនជាតិកាណាដាចូលចិត្តប្រើបំផុត ដោយយោងតាមគេហទំព័រ Credit Counselling Society។