ចិត្តចង់សន្សំ តែអារម្មណ៍មិនសហការ! ប្រើល្បិចបញ្ឆោតខ្លាចូលរូង មិនបាច់ខំក៏សន្សំលុយសល់ច្រើន
SOKLY SO MARCH 16 2023 279 views

ជាក់ស្ដែងមានវិធីសាស្ត្រជាច្រើនដើម្បីបង្រៀនមនុស្សឱ្យចេះចាត់ចែងលុយកាក់ ប៉ុន្តែឱ្យតែនិយាយដល់ការសន្សំលុយ មនុស្សជាច្រើនតែងតែទទួលអារម្មណ៍ថាដូចជាការបង្អត់ខ្លួនឯង ព្រោះតែការកាត់បន្ថយចំណាយច្រើនពេក។