ដំណឹងល្អ! ប្រទេសស្វីសប្រកាសផ្តល់ឧបករណ៍ជំនួយត្រចៀកឥតគិតថ្លៃដល់កុមារនៅកម្ពុជា
THATSORNA NOV MAY 25 2023 540 views

ជាដំណឹងដ៏រីករាយមួយសម្រាប់កុមារាកុមារីដែលកំពុងជួបបញ្ហាត្រចៀកស្តាប់មិនសូវឮ ពេលនេះប្រទេសស្វីសប្រកាសផ្តល់ឧបករណ៍ជំនួយត្រចៀកឥតគិតថ្លៃ​ជាច្រើនគ្រឿង។