ចូលនិវត្តន៍ត្រឹមវ័យ៣៥ឆ្នាំ និងសន្សំលុយបាន១លាន$ លោកSteveថា ដោយសារអាចសៀវភៅ៨ក្បាលនេះ
Kan Dara MARCH 16 2023 246 views

នៅឆ្នាំ២០១៦ អាយុ៣៥ឆ្នាំ Steve Adcock បានចូលនិវត្តន៍ជាមួយលុយ ៩០០,០០០ដុល្លារ និងមុនឆ្នាំ២០២១ លោកបានសម្រេចគោលដៅក្លាយជាសេដ្ឋីបង្កើតដោយខ្លួនឯងក្តាប់ទ្រព្យសម្បត្តិសុទ្ធចំនួន ១.៤លានដុល្លារ។ ខាងក្រោមគឺជាសៀវភៅទាំង៨ក្បាល ដែលជួយឲ្យលោកក្លាយជាអ្នកមាន ចូលនិវត្តន៍លឿន និងអាចរកនៅក្នុងជីវិតដ៏រីករាយ៖