ដាក់ប្រាក់បន្ថែមបានគ្រប់ពេលវេលា និងបន្តទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ដូចគ្នា ជាមួយគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់ ធនាគារ ស្ថាបនា
Daneth Mech JANUARY 25 2023 157 views

ភ្នំពេញ​ ថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣៖ ធនាគារ ស្ថាបនា គឺជាធនាគារពាណិជ្ជឈានមុខគេមួយនៅកម្ពុជា បានដាក់ឱ្យដំណើរការកម្មវិធីថ្មី ដោយអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនធ្វើការដាក់ប្រាក់បន្ថែមក្នុងគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់របស់ខ្លួនបានដោយងាយស្រួល និងគ្រប់ពេលវេលា។ ឥឡូវនេះ អតិថិជនអាចបង្កើនប្រាក់ចំណូលបន្ថែមលើគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់របស់ខ្លួន និងបន្តទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់។ កម្មវិធីនេះផ្តល់ជូននូវភាពបត់បែន និងកាន់តែងាយស្រួលជូនអតិថិជនសម្រាប់ការដាក់ប្រាក់បន្ថែមក្នុងគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់ ដែលអាចប្រើប្រាស់គណនីដែលមានស្រាប់ ក៏ដូចជាអាចរក្សារយៈពេលដាក់សន្សំ និងអត្រាការប្រាក់។