ខ្លាំងមែន! អ្នកនិពន្ធសៀវភៅល្បី១ក្បាល បង្ហាញគន្លឹះរកលុយ១លាន$ ប្រើពេលត្រឹម១ឆ្នាំតាមផ្លូវនេះ
ឡុង វឌ្ឍនៈ JANUARY 25 2023 456 views

ការរកលុយឱ្យបាន១លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល១២ខែ គឺជារឿងដែលមនុស្សភាគច្រើនគិតថាលំបាកខ្លាំង ឬជារឿងដែលទៅមិនរួច។ ប៉ុន្តែសម្រាប់លោក Ryan D. Moran ដែលជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ១ក្បាលចំណងជើងថា 12 Month to $1 Million ឬ ១២ខែដើម្បីរកលុយឱ្យបាន១លានដុល្លារ បានបង្ហាញនូវគន្លឹះធំៗមួយចំនួន ដើម្បីអាចរកលុយឱ្យបានខ្ទង់លានដុល្លារ ដោយចាយពេលត្រឹម១ឆ្នាំ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាជំហានធំៗមួយចំនួន ដែលលោកណែនាំ ដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅមួយនេះ។