លោក ហៀង សាវុធ ចិញ្ចឹមជ្រូកពី៤០ក្បាល កើនដល់៤០០ក្បាល មិនដែលខាត តាមបច្ចេកទេសថ្មី១នេះ
ធី ស្រីល័ក្ខ MAY 19 2023 1.3 K views

ធ្លាប់ជាអតីតពលករដែលធ្លាប់បម្រើការងារនៅឯប្រទេសថៃ លោក ហៀង សាវុធ បាននាំយកបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមជ្រូកថ្មីមួយ ដែលអាចវិវត្តពីការចិញ្ចឹមជ្រូកពី ៤០ ក្បាលកើនដល់ ៤០០ក្បាលមិនដែលខាត ជ្រូកមិនដែលឈឺ ហើយចាយថ្លៃដើមអស់តិចបំផុត។