របរក្រៅម៉ោង! ចាយលុយខ្ទង់ ៥០០$ ដាំបន្លែរៀបតែលើដំបូលផ្ទះក៏បានលុយចាយ ចំណូលគ្រាក់ៗរាល់ថ្ងៃ
ធី ស្រីល័ក្ខ NOVEMBER 21 2022 271 views

របរដើមទុនតិចសម្រាប់អ្នកភ្នំពេញក៏អាចធ្វើបានចំណាយលុយខ្ទង់តែ ៥០០ដុល្លារ ទៅ ១,០០០ ក៏អាចធ្វើបានរកចំណូលបានគ្រាក់ៗរាល់ថ្ងៃ ទោះបីអ្នកធ្វើការ៨ម៉ោងក៏អាចធ្វើបានដែរ។ដោយរបរនោះគឺការដាំបន្លែលើទឹក ដំណាំនេះយើងអាចដាំបានទាំងនៅចំហៀងផ្ទះនិងលើដំបូលផ្ទះដែលមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់គឺអាចដាំបានហើយ។