មិនសូវនៅផ្ទះផងហេតុអ្វីពេលបង់ផ្ទះម្តងចំណាយច្រើន សាកក្បាច់ទាំង៦នេះ ធានាជួយលោកអ្នកកាត់បន្ថយចំណាយក្នុងផ្ទះ
Bunthoeun Koem MARCH 18 2023 232 views

ពិតណាស់ការថែទាំគេហឋាន ត្រូវការចំណាយច្រើន ហើយថ្លៃចំណាយចម្បងបំផុតមួយ គឺថ្លៃប្រើប្រាស់ទឹកភ្លើងតែម្តង។ យ៉ាងណាមិញ ការកាត់បន្ថយចំណាយ ក្នុងគេហដ្ឋាន អាចងាយស្រួលជាងការគិតរបស់អ្នក ហើយមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជីវិតដ៏ស្រស់បំព្រងរបស់អ្នកឡើយ។