នាំគ្នានិយាយតែរឿងធនាគារ ចុះហាងឆេងមាសប្រែប្រួលដល់ណាហើយបន្ទាប់ពីធនាគារអាមេរិកដួលរលំ?
Toeuy Hong MARCH 17 2023 3.3 K views

កាលពីសប្ដាហ៍មុនហើយធ្លាយដល់សប្ដាហ៍នេះ យើងមានការព្រួយបារម្ភពីបញ្ហានៃការដួលរលំធនាគាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិក រហូតភ្លេចចាប់អារម្មណ៍ទីផ្សារមាស ព្រោះពេលមានបញ្ហាទាក់ទងនឹងសេដ្ឋកិច្ចហាងឆេងមាសតែងតែប្រែប្រួល។