មាសធ្លាក់ថ្លៃបន្តទៀតហើយ! ហាងឆេងមាសធ្លាក់មកកម្រិតទាបបំផុតនៅជាង២ខែចុងក្រោយនេះ
Toeuy Hong MAY 26 2023 7.9 K views

ហាងឆេងមាសលើទីផ្សារអន្តរជាតិបានបន្តធ្លាក់ថ្លៃមកចំណុចទាបបំផុតក្នុងរយៈពេលជាង២ខែចុងក្រោយនេះ ហើយបើគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍នេះ ហាងឆេងមាសបានបន្តធ្លាក់ថ្លៃមក១៩៤២ដុល្លារក្នុងមួយអោន( ស្មើនឹង២,៣៣៩ដុល្លារក្នុងមួយតម្លឹង)។