រកផ្លូវវាង! រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងផ្អាកចរាចរយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទចំនួន ២ ថ្ងៃនៅលើកំណាត់មហាវិថីឈ្នះឈ្នះ
Bunthoeun Koem NOVEMBER 18 2022 17.5 K views

នៅថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា​ និងថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ ខាងមុខនេះ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងធ្វើការបញ្ចៀស និងផ្អាកចរាចរយាន្ដជំនិះគ្រប់ប្រភេទនៅលើកំណាត់មហាវិថីឈ្នះឈ្នះ។ នេះបើយោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីនៅថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២នេះ។