គេងលក់ក៏លុយហូរចូលកុង! បុរសវ័យក្មេងចំណូល១១ម៉ឺន/ខែ ថាជំនួញ៣នេះមានលុយតិចជាង ១០០$ក៏រកស៊ីបាន
ឡុង វឌ្ឍនៈ AUGUST 28 2022 87.3 K views

ក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យា​ មានអាជីវកម្មប្លែកៗជាច្រើនដែលអាចចាប់ផ្ដើមពីដើមទុនតិចតួចបំផុត ឬមិនត្រូវការដើមទុនជាលុយសោះក៏មាន។ ជាបទពិសោធន៍ បុរសវ័យ៣០ឆ្នាំ Charlie Chang អាចរកប្រាក់ចំណូលអកម្មប្រចាំខែប្រមាណ ១១៤,០០០ ដុល្លារពីរបរសម័យថ្មីដែលប្រើដើមទុនតិចតួចបំផុត។ លោកបង្ហាញថា អាជីវកម្មទាំងនេះអាចចាប់ផ្ដើមពីដើមទុនតិចជាង ៩៩ដុល្លារក៏បានដែរ ព្រោះវាត្រូវការជំនាញច្រើនជាង ទុនជាលុយ។ ជំនួញទាំង៣នោះរួមមាន៖