យុវជនអាស៊ីវ័យ១៨-២៤ឆ្នាំ ជាង ៥០% កំពុងរងវិបត្តិផ្លូវចិត្តខ្លាំង នៅកន្លែងធ្វើការ ព្រោះមូលហេតុធំ១
Kan Dara MARCH 18 2023 1.2 K views

បន្ទាប់ពីជំងឺ Covid-19 បានធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅទូទាំងពិភពលោក យោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ AXA នៃសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងសុខុមាលភាពឆ្នាំ ២០២៣ បានបង្ហាញថាយុវជនអាស៊ីចន្លោះពីវ័យ១៨ទៅ២៤ឆ្នាំ ជាង៥០% កំពុងទទួលផលលំបាកផ្នែកផ្លូវចិត្តយ៉ាងខ្លាំង នៅកន្លែងធ្វើការងារ ដោយសារមូលហេតុកង្វះការលើកទឹកចិត្ត។​