កម្មវិធី Elite Pro របស់ អេ អាយ អេ (ខេមបូឌា) មានចក្ខុវិស័យក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពធនធានវ័យក្មេងដែលមានទេព្យកោសល្យក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រង
Daneth Mech MARCH 16 2023 153 views

កាលពីថ្មីៗកន្លងទៅនេះ ក្រុមហ៊ុន អេ អាយ អេ (ខេមបូឌា) ឡាយហ្វ៍ អ៊ីនសួរេន ម.ក (អេ អាយ អេ ខេមបូឌា)   បានដាក់សម្ពោធកម្មវិធី Elite Pro និង Elite Lite ដែលបានបង្ហាញឱ្យឃើញថាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត និងសុខភាពដែលឈានមុខគេ បាននាំមកនូវកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហគ្រិនភាពដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ក្នុងការផ្តល់ឱ្យធនធានវ័យក្មេងកម្ពុជាទាំងអស់នូវគ្រឿងឧបទេស និងដំណើរការអនុវត្តដែលជួយជំរុញឱ្យការងារកាន់តែរីកចម្រើនក្នុងវិស័យនេះ។