ស្រួលយល់ ងាយរៀន! មកស្គាល់ឆាណែលយូធូប៣ រៀនភាសាអង់គ្លេសឆាប់ចេះ ហើយហ្វ្រីទៀត
Kan Dara JANUARY 25 2023 1.4 K views

ភាសាទី២គឺជាតម្រូវការចំាបា​ច់១ក្នុងការប្រើប្រាស់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ជាពិសេសសម្រាប់ការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យនឹងការធ្វើទំនាក់ទំនង។ ​យ៉ាងណាមិញភាសាអង់គ្លេសក៏ត្រូវបានគេចាត់ទុកជាភាសាទី២ ដ៏សំខាន់មួយផងដែរ​ ដូច្នេះក្រៅពីរៀននៅសាលា សម័យនេះយើងអាចរៀននៅតាមអ៊ីនធើណេត អេបទូរស័ព្ទ យូធូប ក៏ដូចជា Podcast ក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងសូមលើកយកឆាណែលយូធូប ចំនួន៣ រៀនអង់គ្លេសឆាប់ចេះ ងាយយល់ ហើយជាមានលំហាត់ហ្វ្រីទៀត។