ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនឹងផ្តោត៤ ចំណុចធំៗនេះ ដើម្បីអាចនាំចេញអង្ករ ៧៥តោនក្នុងឆ្នាំ២០២៣ ខាងមុខនេះ
ធី ស្រីល័ក្ខ NOVEMBER 24 2022 233 views

ដើម្បីជម្រុញការនាំចេញអង្ករឱ្យបាន៧៥ម៉ឺនតោនក្នុងឆ្នាំ២០២៣ និង១លានតោនៅក្នុងឆ្នាំ២០២៥ កាលពីម្សិលមិញ ឯកឧត្តម ប៉ាន សូរស័ក្តិ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានដាក់ផែនការ ៤ចំណុចធំៗដើម្បីឱ្យការនាំចេញអង្ករទៅបានដែលក្នុងនោះត្រូវនាំចេញក្រោមរូបភាពក្រុមហ៊ុនឯកជននីមួយៗ និងក្រុមហ៊ុនរួមគ្នា (CRF-EXPORT CONSORTIUM) ដែលនាំចេញក្នុងបរិមាណទ្រង់ទ្រាយធំ ។