ឱកាសល្អសម្រាប់អ្នកអត់ការងារធ្វើ! ក្រុមហ៊ុនធំៗចំនួន៨ ប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិកជិត១ពាន់នាក់
THATSORNA NOV JANUARY 24 2023 8.5 K views

ជាដំណឹងដ៏រីករាយមួយសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងស្វែងរកការងារ ឬអ្នកដែលចង់ផ្ដាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ការងារថ្មី ខណៈ ក្រុមហ៊ុនធំចំនួន ៨ នឹងធ្វើការជ្រើសរើសបុគ្គលិកសរុបចំនួន ៨៩០ នាក់ឲ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួននៅដើមឆ្នាំ២០២៣នេះ។